Informacje teleadresowe                                                       

Przedszkole nr 146

ul. Sandomierska 2

02-567 Warszawa

 

tel.: 22  849 65 52

e-mail: p146@eduwarszawa.pl

 

Możliwość kontaktu za pomocą ePUAP: https://epuap.gov.pl
(Oficjalny kontakt z podmiotem publicznym – P146)

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 146 od 1.01.2023 jest Pani RENATA ZARZECZNA

T-mobile: 723-243-677

E-mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 146 z siedzibą w Warszawie, 02-567 ul. Sandomierska 2 reprezentowana przez dyrektora Panią Justynę Małecką, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych;
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 146 jest Renata Zarzeczna, Email: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i gromadzone w trybie art.6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.g oraz art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z ustawą – Prawo Oświatowe i Ustawą o Systemie Informacji Oświatowej ;
  4. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa;
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach;
  7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Oznacza to, że jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji pełnego procesu dydaktycznego.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowanej.

 

                                                                                   A D M I N I S T R A T O R